unityassetbundlesandresources指引assetbundle基础

unityassetbundlesandresources指引assetbundle基础

本文内容主要翻译自下面这篇文章

https://unity3d.com/cn/learn/tutorials/topics/best-practices/guide-assetbundles-and-resources?playlist=30089  A guide to AssetBundles and Resources

 

第三部分 AssetBundle基础

3.1概览

AssetBundles系统提供一种手段把一个或多个Asset文件归档并能够被unity索引。目的就是分发能这些能够兼容unity序列化系统的数据,是安装后用来更新非代码内容的主要工具。使得能够减少安装包的尺寸和运行时内存压力。以及根据终端设备可选加载优化内容称为可行。

理解AssetBundle工作流程是构建成功的Unity移动设备项目的关键。

 

  3.2 什么是AssetBundle

一个AssetBundle包含两个部分:头部和数据部分。

头部是在构建AssetBundle时unity生成的。存放AssetBundle的信息,比如AssetBundle标记,AssetBundle是否压缩和一分清单。清单是有Object的名字作为索引的查找表。每个查找项提供一个给定名字的Object在数据段位置的字节索引。数据段包含所有Assets的序列化后的原始数据。如果数据段是压缩的。LZMA是整个数据段进行压缩的。即先把所有的Assets序列化,然后把整个字节流进行压缩。

unity5.3之前,AssetBundle内部不能单个Object压缩。如果是使用5.3之前的版本,如果要读取一个或者多个Obect,Unity就要解压整个AssetBundle。一般来说unity会缓存未压缩的版本来提高以后的加载效率。

5.3加入了LZ4压缩选型。用LZ4选项构造的AssetBundle会以单个Object为单位进行压缩。是的加载单个Object不用解压整个AssetBundle。

3.3 AssetBundle管理器

   Unity开发了一个AssetBundle的开源参考实现,可以从https://bitbucket.org/Unity-Technologies/assetbundledemo下载。

3.4 加载AssetBundle

在Unity5里面,AssetBundle可以通过4个API加载AssetBundle。这四个api会随着以下两个情况行为有所不同

 1. AssetBundle是LZMA压缩还是LZ4压缩或者是未压缩的
 2. 加载AssetBundle的平台

这四个Api分别是 AssetBundle.LoadFromMemoryAsync、 LoadFromFile、

LoadFromCacheOrDownLoad 和UnityWebRequest的DownloadHandlerAssetBundle。

3.4.1 LoadFromMemoryAsync

Unity建议不要用这个API。在5.3.2之前这个API名字叫CreateFromMemory。名字不一样但是功能一样。

这个方法从托管字节数组里面加载AssetBundle。他总是先将托管字节数组拷贝成本体字节数组。如果是LZMA压缩的,拷贝的时候就进行了解压。如果没压缩在原样拷贝。

这个api至少需要两倍的AssetBundle的尺寸内存。从AssetBundle里面加载的Asset会在内存里面拷贝3次:一次托管字节数组,一次本地内存拷贝还有一次就是Asset自身子啊GPU或者系统内存占用。

3.4.2 LoadFromFile

5.2之前叫CreateFromFile,名字不一样,但是功能是一样的。

如果是加载一个未压缩的AssetBundle,这api十分高效。如果是未压缩或者LZ4压缩,api行为如下:

移动设备上API只加载头信息。只要在Load一个Object才会去加载特定的对象。不会浪费别的内存。

在编辑器里面会加载整个AssetBundle进内存。

注意在安卓设备上,如果版本是5.3或者更老的版本,从StreamAssts目录加载会失败。因为这些内容在一个压缩的jar包里面。5.4后面修复了这个bug。

3.4.3 LoadFromCacheOrDownLoad

如果是从远程服务器上加载资源这是一个有用的api。如果是从本地文件系统加载可以用file://URL形式。如果内容已经存在本地缓存。这个api就和LoadFromFile一样。

如果没有缓存,就会从源处读取内容,如果是压缩的,他会用一个工作线程解压然后写进缓存。一旦缓存,则是未压缩的AssetBundle。

3.4.4 AssetBundleDownLoadHandler

5.3后为移动平台引进的api。比WWW更具弹性。允许开发者指定如果处理下载的数据以便消除不必要的内存消耗。

3..4.5 建议

一般来说,尽量使用LoadFromFile API。他更有效速度更快。如果需要从远程下载资源,5.3或更新的版本建议用UnityWebRequest,老的版本用WWW。

3.5 从AssetBundle加载Asset

可以用三个不同的api从AssetBundle加载Object:LoadAsset、LoadAllAsset和LoadAssetWithSubAsset。这些api都有异步版本。同步api会比异步要快至少1帧。在5.1或者更老的版本可以这么说。因为在这些版本中一帧至多只加载一个Object。这意味着加载多个Object的异步api版本会比相应的同步版本慢很多。5.2之后修复了这个问题。可以再一帧里面加载多个Object,加载多少要视设置的时间片。

当要加载多个不相关的Object时应该用LoadAllAssets。但是也只有在加载大部分或者全部时才使用。相比另外两个API,LoadALL版本会稍微快一些。但是如果AssetBundle里面资源很多,而要加载的不超过三分之二。建议重新分割AssetBundle为多个更小的AssetBundle,然后调用LoadAll版本。

加载细节:

加载不是在主线程上面运行的。其中数据读取是在工作线程上执行的。5.3之前加载对象是顺序执行,而且某些部分职能在主线程上面执行。当工作线程读完数据。他就会暂停执行让主线程进行整合集成(integration),直到主线程整合完毕才继续工作。5.3之后,对象加载可以并行。多个对象可以再工作线程上面反序列化,处理和整合。当对象完成加载。Awake回调会执行,然后在下一帧就可用了。

3.5.2 AssetBundle依赖

Unity5 的AssetBundle系统。AssetBundle的依赖关系是可以通过两个不同的api自动跟踪的。在编辑器里面,依赖关系可以通过assetdatabase api来查询。AssetBundle的分配和依赖可以通过AssetImporter API来访问和改变。运行时可以通过ScriptableObject的子类的 AssetBundleManifest API来访问。

如果一个AssetBundle的object引用到一个或者多个另外一个AssetBundle的Object,我们就称为AssetBundle依赖。就像第一部分描述的,AssetBundle可以作为其内部包含的object的本地ID和GUID的数据源。

因为Object只有在实例ID首次被引用时才加载。而且AssetBundle被加载的时候,才会被赋予一个正确的实例ID。因此AssetBundle加载的顺序是无关的。重要的是要先于加载一个对象之前先加载它所依赖的AssetBundle们。Unity不会自动加载所有的依赖AssetBundle,这是开发者的责任。

比如一个材质A引用一个贴图B。A打包进AssetBundle1,B打包进AssetBundle2.在这个用例中,AssetBundle2必须先与从AssetBundle1中加载材质A之前加载。但这并不要AssetBundle2比AssetBundle1先加载。

Unity不会再AssetBundle1加载的时候自动加载AssetBundle2.这必须手工通过脚本加载。而且加载AssetBundle1和2的api是无关的。无论是通过哪种api加载都可以。

3.5.3 AssetBundle清单

当通过buildpipeline生成AssetBundle时候,unity会生成一个依赖关系信息到一个单独的AssetBundle里面。放在所有的AssetBundles存放的共同父目录里面。他的里面存放了一个 AssetBundleManifest类型。它提供了一个GetAllAseetBundles API来查询所有的AssetBundle。 GetAllDependencies返回所有的依赖。包括一个依赖的依赖,以及依赖的依赖的依赖等等。GetDirectDependencies只返回直接依赖。、

3.5.4 建议

建议只加载所需要的对象。特别是移动平台上,因为他们本地存储读取速度非常慢,而且加载和卸载Object会触发垃圾回收。

相关内容

数据结构之稀疏矩阵

稀疏矩阵

 

三元组顺序表TSMatrix

三元组顺序表带行表RLSMatrix

 

基本操作

 

 1 Status CreateSMatrix(TSMatrix &M);//创建稀疏矩阵M
 2 Status DestroySMatrix(TSMatrix &M);//销毁稀疏矩阵M
 3 Status PrintTSMatrix(TSMatrix M);//输出稀疏矩阵M,三元组形式
 4 Status PrintSMatrix(TSMatrix M);//输出稀疏矩阵M,矩阵形式
 5 Status TStoRLS(TSMatrix M,RLSMatrix &N);//不带行表转带行表
 6 Status RLStoTS(RLSMatrix M,TSMatrix &N);//带行表转不带行表
 7 Status CopySMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T);//由稀疏矩阵M复制得到T
 8 Status AddSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//求稀疏矩阵的和Q=M+N
 9 Status SubtMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//求稀疏矩阵的差Q=M-N
10 Status MultSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//求稀疏矩阵乘积Q=MxN
11 Status QuickMultSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//快速求稀疏矩阵乘积Q=MxN,M,N,Q为不带行表
12 Status QuickMultSMatrix(RLSMatrix M,RLSMatrix N,RLSMatrix &Q);//快速求稀疏矩阵乘积Q=MxN,M,N,Q为带行表
13 Status TransposeSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T);//求稀疏矩阵的转置矩阵T
14 Status FastTransposeSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T);//快速求稀疏矩阵M的转置矩阵T

程序实现

 1 //
 2 //by coolxxx
 3 //#include<bits/stdc++.h>
 4 #include<iostream>
 5 #include<algorithm>
 6 #include<string>
 7 #include<iomanip>
 8 #include<map>
 9 #include<stack>
 10 #include<queue>
 11 #include<set>
 12 #include<bitset>
 13 #include<memory.h>
 14 #include<time.h>
 15 #include<stdio.h>
 16 #include<stdlib.h>
 17 #include<string.h>
 18 //#include<stdbool.h>
 19 #include<math.h>
 20 #define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
 21 #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
 22 #define abs(a) ((a)>0?(a):(-(a)))
 23 #define lowbit(a) (a&(-a))
 24 #define sqr(a) ((a)*(a))
 25 #define swap(a,b) ((a)^=(b),(b)^=(a),(a)^=(b))
 26 #define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
 27 #define eps (1e-10)
 28 #define J 10000
 29 #define mod 1000000007
 30 #define MAX 0x7f7f7f7f
 31 #define PI 3.14159265358979323
 32 #pragma comment(linker,"/STACK:1024000000,1024000000")
 33 
 34 const int OK=1;
 35 const int ERROR=0;
 36 const int INFEASIBLE=-1;
 37 typedef int Status;
 38 using namespace std;
 39 typedef long long LL;
 40 double anss;
 41 LL aans;
 42 int cas,cass;
 43 LL n,m,lll,ans;
 44 
 45 typedef int ElemType;
 46 const int MAXSIZE=12500;//假设非零元个数的最大值为12500
 47 const int MAXRC=1004;
 48 typedef struct
 49 {
 50   int x,y;      //该非零元的行下标和列下标
 51   ElemType e;
 52 }Triple;
 53 typedef struct
 54 {
 55   Triple data[MAXSIZE+1];  //非零元三元组表,data[0]未用
 56   int mu,nu,tu;      //矩阵的行数、列数和非零元个数
 57 }TSMatrix;
 58 typedef struct
 59 {
 60   Triple data[MAXSIZE+1];  //非零元三元组表
 61   int rpos[MAXRC+1];    //各行第一个非零元的位置表
 62   int mu,nu,tu;      //矩阵的行数、列数和非零元个数
 63 }RLSMatrix;
 64 
 65 Status CreateSMatrix(TSMatrix &M);//创建稀疏矩阵M
 66 Status DestroySMatrix(TSMatrix &M);//销毁稀疏矩阵M
 67 Status PrintTSMatrix(TSMatrix M);//输出稀疏矩阵M,三元组形式
 68 Status PrintSMatrix(TSMatrix M);//输出稀疏矩阵M,矩阵形式
 69 Status TStoRLS(TSMatrix M,RLSMatrix &N);//不带行表转带行表
 70 Status RLStoTS(RLSMatrix M,TSMatrix &N);//带行表转不带行表
 71 Status CopySMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T);//由稀疏矩阵M复制得到T
 72 Status AddSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//求稀疏矩阵的和Q=M+N
 73 Status SubtMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//求稀疏矩阵的差Q=M-N
 74 Status MultSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//求稀疏矩阵乘积Q=MxN
 75 Status QuickMultSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q);//快速求稀疏矩阵乘积Q=MxN,M,N,Q为不带行表
 76 Status QuickMultSMatrix(RLSMatrix M,RLSMatrix N,RLSMatrix &Q);//快速求稀疏矩阵乘积Q=MxN,M,N,Q为带行表
 77 Status TransposeSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T);//求稀疏矩阵的转置矩阵T
 78 Status FastTransposeSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T);//快速求稀疏矩阵M的转置矩阵T
 79 
 80 Status CreateSMatrix(TSMatrix &M)//创建稀疏矩阵M
 81 {
 82   int i,j,k,x,y;
 83   ElemType e;
 84   puts("请输入矩阵的行数,列数,非零元个数:");
 85   scanf("%d %d %d",&M.mu,&M.nu,&M.tu);
 86   M.data[0].x=0;//为以下比较顺序做准备
 87   for(i=1;i<=M.tu;i++)
 88   {
 89     loop:printf("请按行序顺序输入第%d个非零元素所在的行(1~%d) 列(1~%d) 元素值:
",i,M.mu,M.nu);
 90     scanf("%d%d%d",&x,&y,&e);
 91     k=0;
 92     if(x<1 || x>M.mu || y<1 || y>M.nu)//行或列超出范围
 93       k=1;
 94     if(x<M.data[i-1].x || (x==M.data[i-1].x && y<=M.data[i-1].y))//行或列的顺序有错
 95       k=1;
 96     if(k)goto loop;
 97     M.data[i].x=x,M.data[i].y=y,M.data[i].e=e;
 98   }
 99   return OK;
100 }//CreateSMatrix
101 
102 Status DestroySMatrix(TSMatrix &M)//销毁稀疏矩阵M
103 {
104   M.mu=M.nu=M.tu=0;
105 }//DestroySMatrix
106 
107 Status PrintTSMatrix(TSMatrix M)//输出稀疏矩阵M,三元组形式
108 {
109   int i;
110   printf("%d行%d列%d个非零元素。
",M.mu,M.nu,M.tu);
111   for(i=1;i<=M.tu;i++)
112     printf("%3d%3d%6d
",M.data[i].x,M.data[i].y,M.data[i].e);
113 }//PrintSMatrix
114 
115 Status PrintSMatrix(TSMatrix M)//输出稀疏矩阵M,矩阵形式
116 {
117   int i,j;
118   printf("%d行%d列%d个非零元素。
",M.mu,M.nu,M.tu);
119   ElemType *temp=(ElemType *)malloc(M.mu*M.nu*sizeof(ElemType));
120   for(i=0;i<M.mu*M.nu;i++)temp[i]=0;
121   for(i=1;i<=M.tu;i++)
122     temp[(M.data[i].x-1)*M.nu+M.data[i].y-1]=M.data[i].e;
123   for(i=1;i<=M.mu;i++,puts(""))
124     for(j=1;j<=M.nu;j++)
125       printf("%d ",temp[(i-1)*M.nu+j-1]);
126   return OK;
127 }//PrintSMatrix
128 
129 Status TStoRLS(TSMatrix M,RLSMatrix &N)//不带行表转带行表
130 {
131   int i,j;
132   N.mu=M.mu,N.nu=M.nu,N.tu=M.tu;
133   for(i=1;i<=N.tu;i++)N.data[i]=M.data[i];
134   N.rpos[M.data[1].x]=1;
135   for(i=1;i<M.data[1].x;i++)N.rpos[i]=1;
136   for(i=2;i<=M.tu;i++)
137     if(M.data[i].x!=M.data[i-1].x)
138     {
139       for(j=M.data[i-1].x+1;j<M.data[i].x;j++)N.rpos[j]=N.rpos[M.data[i-1].x];
140       N.rpos[M.data[i].x]=i;
141     }
142   for(i=M.data[M.tu].x+1;i<=M.mu;i++)N.rpos[i]=N.tu+1;
143   return OK;
144 }//TStoRLS
145 
146 Status RLStoTS(RLSMatrix M,TSMatrix &N)//带行表转不带行表
147 {
148   int i;
149   N.mu=M.mu,N.nu=M.nu,N.tu=M.tu;
150   for(i=1;i<=N.tu;i++)N.data[i]=M.data[i];
151   return OK;
152 }//RLStoTS
153 
154 Status CopySMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T)//由稀疏矩阵M复制得到T
155 {
156   T=M;
157 }//CopySMatrix
158 
159 Status AddSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q)//求稀疏矩阵的和Q=M+N
160 {
161   int i,j,&k=Q.tu;
162   Q.mu=M.mu,Q.nu=M.nu,k=0;
163   for(i=1,j=1;i<=M.tu && j<=N.tu;)
164   {
165     if(M.data[i].x==N.data[j].x && M.data[i].y==N.data[j].y)
166     {
167       Q.data[++k]=M.data[i++];
168       Q.data[k].e+=N.data[j++].e;
169       if(!Q.data[k].e)k--;
170     }
171     else if(M.data[i].x==N.data[j].x)
172     {
173       if(M.data[i].y<N.data[j].y)
174         Q.data[++k]=M.data[i++];
175       else Q.data[++k]=N.data[j++];
176       if(!Q.data[k].e)k--;
177     }
178     else
179     {
180       if(M.data[i].x<N.data[j].x)
181         Q.data[++k]=M.data[i++];
182       else Q.data[++k]=N.data[j++];
183       if(!Q.data[k].e)k--;
184     }
185   }
186   for(;i<=M.tu;i++)Q.data[++k]=M.data[i];
187   for(;j<=N.tu;j++)Q.data[++k]=N.data[j];
188   return OK;
189 }//AddSMatrix
190 
191 Status SubtMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q)//求稀疏矩阵的差Q=M-N
192 {
193   int i;
194   for(i=1;i<=N.tu;i++)N.data[i].e*=-1;
195   AddSMatrix(M,N,Q);
196   return OK;
197 }//SubtMatrix
198 
199 Status MultSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q)//求稀疏矩阵乘积Q=MxN
200 {
201   int i,j;
202   ElemType *q;
203   if(M.nu!=N.mu)return ERROR;
204   Q.mu=M.mu,Q.nu=N.nu;Q.tu=0;
205   q=(ElemType *)malloc(Q.mu*Q.nu*sizeof(ElemType));
206   for(i=0;i<Q.mu*Q.nu;i++)q[i]=0;
207   for(i=1;i<=M.tu;i++)
208     for(j=1;j<=N.tu;j++)
209       if(M.data[i].y==N.data[j].x)
210         q[(M.data[i].x-1)*Q.nu+N.data[j].y-1]+=M.data[i].e*N.data[j].e;
211   for(i=1;i<=Q.mu;i++)
212     for(j=1;j<=Q.nu;j++)
213       if(q[(i-1)*Q.nu+j-1])
214       {
215         ++Q.tu;
216         Q.data[Q.tu].x=i;
217         Q.data[Q.tu].y=j;
218         Q.data[Q.tu].e=q[(i-1)*Q.nu+j-1];
219       }
220   free(q);
221   return OK;
222 }//MultSMatrix
223 
224 Status QuickMultSMatrix(RLSMatrix M,RLSMatrix N,RLSMatrix &Q)//快速求稀疏矩阵乘积Q=MxN,M,N,Q为带行表
225 {
226   int arow,brow,crow,col,p,q,tp,t;
227   ElemType temp[MAXRC];
228   if(M.nu!=N.mu)return ERROR;
229   Q.mu=M.mu,Q.nu=N.nu;Q.tu=0;//初始化
230   if(Q.mu*Q.nu)//Q是非零矩阵
231   {
232     for(arow=1;arow<=M.mu;arow++)//处理M的每一行
233     {
234       mem(temp,0);//当前行各元素累加器清零
235       Q.rpos[arow]=Q.tu+1;
236       if(arow<M.mu)tp=M.rpos[arow+1];
237       else tp=M.tu+1;
238       for(p=M.rpos[arow];p<tp;p++)//怼当前行中每一个非零元
239       {
240         brow=M.data[p].y;//找到对应元在N中的序号
241         if(brow<N.mu)t=N.rpos[brow+1];
242         else t=N.tu+1;
243         for(q=N.rpos[brow];q<t;q++)
244         {
245           col=N.data[q].y;
246           temp[col]+=M.data[p].e*N.data[q].e;
247         }
248       }//求得Q中第crow(=arow)行的非零元
249       for(col=1;col<=Q.nu;col++)//压缩存储该行非零元
250         if(temp[col])
251         {
252           if(++Q.tu>MAXSIZE)return ERROR;
253           Q.data[Q.tu].x=arow,Q.data[Q.tu].y=col,Q.data[Q.tu].e=temp[col];
254         }
255     }
256   }
257   return OK;
258 }//QuickMultSMatrix
259 
260 Status QuickMultSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix N,TSMatrix &Q)//快速求稀疏矩阵乘积Q=MxN,M,N,Q为不带行表
261 {
262   RLSMatrix M1,N1,Q1;
263   TStoRLS(M,M1);
264   TStoRLS(N,N1);
265   QuickMultSMatrix(M1,N1,Q1);
266   RLStoTS(Q1,Q);
267 }//QucikMultSMatrix
268 
269 Status TransposeSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T)//求稀疏矩阵的转置矩阵T
270 {
271   int col,p,q;
272   T.mu=M.nu,T.nu=M.mu,T.tu=M.tu;
273   if(T.tu)
274   {
275     q=1;
276     for(col=1;col<=M.nu;col++)
277       for(p=1;p<=M.tu;p++)
278         if(M.data[p].y==col)
279         {
280           T.data[q].x=M.data[p].y;T.data[q].y=M.data[p].x;
281           T.data[q].e=M.data[p].e;q++;
282         }
283   }
284   return OK;
285 }//TransposeSMatrix
286 
287 Status FastTransposeSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix &T)//快速求稀疏矩阵M的转置矩阵T
288 {
289   int i,col,p,q,num[MAXRC]={0},cpot[MAXRC];
290   T.mu=M.nu,T.nu=M.mu,T.tu=M.tu;
291   if(T.tu)
292   {
293     for(i=1;i<=M.tu;i++)num[M.data[i].y]++;//求M中每一列含非零元个数
294     //求第col列中第一个非零元在b.data中的序号
295     for(cpot[1]=1,col=2;col<=M.nu;col++)cpot[col]=cpot[col-1]+num[col-1];
296     for(p=1;p<=M.tu;p++)
297     {
298       col=M.data[p].y;q=cpot[col];
299       T.data[q].x=M.data[p].y;T.data[q].y=M.data[p].x;
300       T.data[q].e=M.data[p].e;cpot[col]++;
301     }
302   }
303   return OK;
304 }//FastTransposeSMatrix
305 
306 void CheckTSMatrix()
307 {
308   TSMatrix M,N,Q,T;
309   CreateSMatrix(M);
310   CreateSMatrix(N);
311   puts("转置M");
312   TransposeSMatrix(M,Q);
313   PrintSMatrix(Q);
314   puts("快速转置M");
315   FastTransposeSMatrix(M,T);
316   PrintSMatrix(T);
317   puts("复制M");
318   CopySMatrix(M,Q);
319   PrintSMatrix(Q);
320   puts("M+Q");
321   AddSMatrix(M,Q,T);
322   PrintSMatrix(T);
323   puts("M-Q");
324   SubtMatrix(M,Q,T);
325   PrintSMatrix(T);
326   puts("MxN");
327   MultSMatrix(M,N,Q);
328   PrintSMatrix(Q);
329   QuickMultSMatrix(M,N,T);
330   PrintSMatrix(T);
331   puts("销毁");
332   DestroySMatrix(Q);
333   DestroySMatrix(T);
334   PrintSMatrix(Q);
335   DestroySMatrix(M);
336   DestroySMatrix(N);
337 }
338 int main()
339 {
340   #ifndef ONLINE_JUDGEW
341 //  freopen("1.txt","r",stdin);
342 //  freopen("2.txt","w",stdout);
343   #endif
344   int i,j,k;
345   int x,y,z,xx,yy;
346 //  init();
347 //  for(scanf("%d",&cass);cass;cass--)
348 //  for(scanf("%d",&cas),cass=1;cass<=cas;cass++)
349 //  while(~scanf("%s",s))
350 //  while(~scanf("%d%d",&n,&m))
351   {
352     CheckTSMatrix();
353   }
354   return 0;
355 }
356 /*
357 //
358 
359 //
360 */

 

赞(1)

文章来源于网络,原文链接请点击 这里
文章版权归作者所有,如作者不同意请直接联系小编删除。
作者:qzzlw    

本类热门